Stadgar Linnéakademien Forskningsstiftelsen

Nedan hittar ni våra stadgar.

 • §1 Stiftelsens namn och firma
  Stiftelsens namn och firma skall vara Linnéakademiens Forskningsstiftelse.
 • §2 Stiftelsens ändamål
  Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs inom Linnéuniversitetet. Stiftelsens ändamål skall främst tillgodoses genom anslag till forskning och utbildning eller annat som gagnar Linnéuniversitetet. Medel kan även anslås för att främja omsättning av forsknings- och utbildningsresultat i praktisk handling.
 • §3 Förmögenhetsdisposition
  Stiftelsens tillgångar utgörs av ett kapitalbelopp om 100t SEK, avkastning på detta belopp, samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till Stiftelsen från stiftaren och andra.
 • §4 Förvaltning
  Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse som skall bestå av fem eller sju ordinarie ledamöter med högst sju suppleanter. Två eller tre ordinarie ledamöter utses i samråd med Linnéuniversitetet.

  Linnéakademin utser samtliga ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ledamöter utses därefter för en mandattid av tre år och kan omväljas. Styrelsen äger utse ny styrelseledamot för avgående ledamot.

  Styrelsen kan besluta att den löpande förvaltningen eller delar därav skall skötas av annan som är lämplig för uppdraget. Styrelsen fastställer årligen riktlinjer för hur medel till forskning och utbildning skall fördelas.

  Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut skall den mening gälla som mer än hälften av de närvarande röstar för, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

  Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per kalenderår på kallelse av ordföranden. Ordföranden skall därutöver sammankalla styrelsen om en ledamot begär det.

  Styrelsens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

  Styrelsen beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter.
 • §5 Räkenskaper
  Stiftelsens räkenskaper skall föras enligt bokföringslagen (1999:1078).

  Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

  Stiftelsen skall varje år, senast den 31 maj, upprätta en årsredovisning för föregående verksamhetsår enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554). Av verksamhetsberättelsen skall framgå hur ändamålet främjats under räkenskapsåret.

  Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor.
 • §6 Ändringar
  Ändringar av dessa stadgar – med undantag av ändamålsbestämmelserna i § 2 – får utan medgivande av Kammarkollegiet beslutas av stiftelsens styrelse.

Stadgar
§ 1 Stiftelsens namn och firma
Stiftelsens namn och firma skall vara Linnéakademins Forskningsstiftelse.

§ 2 Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs inom Linnéuniversitetet.

Stiftelsens ändamål skall främst tillgodoses genom anslag till forskning och utbildning eller annat som gagnar Linnéuniversitetet. Medel kan även anslås för att främja omsättning av forsknings- och utbildningsresultat i praktisk handling.

§ 3 Förmögenhetsdisposition
Stiftelsens tillgångar utgörs av ett kapitalbelopp om 100t SEK, avkastning på detta belopp, samt de medel som härefter kan komma att överlämnas till Stiftelsen från stiftaren och andra.

§4 Förvaltning
Stiftelsen skall förvaltas och företrädas av en styrelse som skall bestå av fem eller sju ordinarie ledamöter med högst sju suppleanter. Två eller tre ordinarie ledamöter utses i samråd med Linnéuniversitetet.

Linnéakademin utser samtliga ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ledamöter utses därefter för en mandattid av tre år och kan omväljas. Styrelsen äger utse ny styrelseledamot för avgående ledamot.

Styrelsen kan besluta att den löpande förvaltningen eller delar därav skall skötas av annan som är lämplig för uppdraget. Styrelsen fastställer årligen riktlinjer för hur medel till forskning och utbildning skall fördelas.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut skall den mening gälla som mer än hälften av de närvarande röstar för, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per kalenderår på kallelse av ordföranden. Ordföranden skall därutöver sammankalla styrelsen om en ledamot begär det.

Styrelsens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller de personer som styrelsen därtill utser.

Styrelsen beslutar om ersättning till styrelsens ledamöter.

§ 5 Räkenskaper
Stiftelsens räkenskaper skall föras enligt bokföringslagen (1999:1078).

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Stiftelsen skall varje år, senast den 31 maj, upprätta en årsredovisning för föregående verksamhetsår enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554). Av verksamhetsberättelsen skall framgå hur ändamålet främjats under räkenskapsåret.

Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor.

§ 6 Ändringar
Ändringar av dessa stadgar – med undantag av ändamålsbestämmelserna i § 2 – får utan medgivande av Kammarkollegiet beslutas av stiftelsens styrelse.

Scroll to Top